Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Χατζηδάκης Γιώργος, 210 9970004
Διευθύντρια: Ντίνα Βελόνα, 210 9970072
Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Κατασκευών: Γιάννης Γουρλής, 210 9970075
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδίου Πόλης: Σία Μικρώνη, 210 9970085
Προϊστάμενος Τεχνικών Συνεργείων: Θανάσης Λαλλάς, 210 9970082

Γραμμή του Δημότη – Βλάβες: 15377

Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Καταρτίζει σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των δ/νσεων των υπηρεσιών και τον Δήμαρχο, το σχέδιο του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του Δήμου.

Επιμελείται της εφαρμογής  των  εγκεκριμένων παραπάνω προγραμμάτων αρμοδιότητας της δ/νσης.

Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση  των τεχνικών  έργων, αρμοδιότητάς της, έχοντας δικαίωμα ελέγχου, για τη σύμφωνα με τους  κανόνες της τεχνικής και τις προδιαγραφές των οικείων μελετών   κατασκευή τους και  παροχής των απαραίτητων οδηγιών στα όργανα εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων. Περί των ανωτέρω έχει την   υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον  Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Επιλαμβάνεται κάθε τεχνικού θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και που ορίζεται με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοτικών μελετών & έργων και ασκεί  στα πλαίσια αυτά καθήκοντα που της  ανατίθενται από τον  Δήμαρχο.

Ενημερώνεται επί των τεχνικών έργων, των Νομικών Προσώπων του Δήμου, καθώς και όλων των φορέων που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες μέσα στα όρια του Δήμου ή που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες με επιρροή στην πόλη, ώστε να μπορεί να παρέχει την τεχνική της γνώμη  στη Δημοτική αρχή.

Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς της και τηρεί αρχείο αυτής με τους σχετικούς Νόμους, Π.Δ., Αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες.

Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας

Expand all

 • Βεβαίωση υψομέτρου

 • Βεβαίωση αριθμού οικοδομικού τετραγώνου

 • Βεβαίωση σήμανσης οδών

 • Βεβαίωσης μετονομασίας οδού ή πλατείας

 • Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης (Ρ-40)

 • Άδεια κατασκευής και επισκευής πεζοδρομίου

 • Παραχώρηση χρήσης χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου

 • Αιτήσεις και καταγγελίες για συντήρηση και αυτεπιστασία κοινόχρηστων χώρων και βλάβες ηλεκτροφωτισμού

 • Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων

 • Κατάληψη οδοστρώματος

 • Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου

 • Άδεια τομής