Η "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" είναι η νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο με αρ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.11032/27-04-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

     Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Στην τελική της μορφή θα είναι έτοιμη σύντομα...