Σύμβουλοι:

  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Ισότητας γυναικών»: κ Κουρή Μαρία
  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Κοινωνικής ένταξης»: κ Κούρτης Ανδρέας
  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Οργάνωσης και λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας»: κ Γιαννάκης Χρήστος
  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Ανοιχτού Πανεπιστημίου»: κ Χωματά Αικατερίνη
  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σλυμβουλος σε θέματα «Εθελοντισμού και Διαδικτυακού Ραδιοφώνου»: κ Κορμά Δήμητρα
  • Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα «Νεολαίας»: κ Ψυρρόπουλος Ευστάθιος